Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN WIJZER WERVEN

 

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Wijzer Werven: het samenwerkingsverband Wijzer Werven, bestaande uit de partners Berenschot BV, Van Dooren Advies BV en Charistar BV, actief op het gebied van trainen en coachen van culturele instellingen. Vermeld bij de Kamer van Koophandel onder naam van penvoerder Charistar BV, nummer 24433218.

1.2 Opdrachtgever: de culturele instelling die een contractbrief of Plan van Aanpak van Wijzer Werven heeft ondertekend.

1.3 Training: aangeboden workshops of programma’s door Wijzer Werven.

1.4 Coaching: geplande gesprekken of sessies met (personen van) de culturele instelling.

1.5 Overeenkomst: alle schriftelijk vastgelegde en getekende afspraken tussen Opdrachtgever en Wijzer Werven, waaronder de contractbrief en het Plan van Aanpak.

 

2. TOEPASSING

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de Opdrachtgever en Wijzer Werven, betreffende deelname aan een traject binnen het programma Wijzer Werven.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Wijzer Werven en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Een overeenkomst tussen Wijzer Werven en de Opdrachtgever komt tot stand doordat:

a. de offerte is ondertekend; of,

b. een gezamenlijke Plan van Aanpak door de Opdrachtgever en Wijzer Werven is ondertekend

3.2 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst zijn slechts bindend indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.

3.3 Door het ondertekenen van de offerte of het Plan van Aanpak verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met de Algemene Voorwaarden. Tevens verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met de planning van training en coaching zoals deze in het Plan van Aanpak is vastgelegd of mondeling is overeengekomen.

 

4. ANNULERING DEELNAME TRAINING EN COACHING

4.1 De Opdrachtgever kan minimaal 7 dagen voorafgaand aan de datum van workshop of programma op telefonisch of schriftelijk verzoek bij de relatiemanager en na goedkeuring van de programmamanager van Wijzer Werven haar trainingsdatum wijzigen of annuleren. Voor sessies en gesprekken geldt een termijn van minimaal 48 uur voorafgaand aan de afspraak.

4.2 Bij te late annulering van training of coaching door de Opdrachtgever worden de contacturen hiervan via de projectkaart in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

4.3 Wijzer Werven heeft het recht om een training voor de aanvang ervan te wijzigen of annuleren, indien er naar haar oordeel onvoldoende inschrijvingen zijn. Voor coaching heeft Wijzer Werven het recht om samen met de Opdrachtgever een nieuwe datum vast te stellen.

4.4 Wijzer Werven zal bij wijziging of annulering de Opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.

4.5 Wijzer Werven is bij wijziging of annulering niet aansprakelijk voor eventueel gemaakte kosten.

 

5. PROGRAMMA EN TRAINERS/COACHES

5.1 Wijzer Werven is gerechtigd om wijzigingen in het programma, de locatie, de inhoud en/of het team van trainers/coaches aan te brengen.

5.2 Wijzer Werven zal bij uitval van trainers zich inspannen om zo spoedig mogelijk vervanging te regelen.

 

6. PROJECTUREN EN BETALING

6.1 De projecturen voor training en coaching staan vermeld in de offerte/het Plan van Aanpak. Wijzer Werven

stuurt de Opdrachtgever na ondertekenen van de offerte/het Plan van Aanpak een factuur voor 50% van het overeengekomen bedrag. Halverwege het project factureert Wijzer Werven 25% en na afronding van de opdracht nogmaals 25% van het overeengekomen bedrag.

6.2 Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.3 De Opdrachtgever zal daarnaast de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering, verschuldigd zijn.

6.4 Het achterwege blijven van betaling van een factuur, machtigt Wijzer Werven tot het uitstellen van onderdelen van het geplande traject  tot het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

 

7. INTELLECTUEEL EIGENDOM

7.1 Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Wijzer Werven, tenzij anders is aangegeven. Alle door Wijzer Werven geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd voor de Opdrachtgever en mogen op geen enkele wijze vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wijzer Werven.

7.2 Wijzer Werven is bevoegd de door de Opdrachtgever gedurende het traject ontwikkelende producten te archiveren ten behoeve van kwaliteitsbewaking van het traject.

7.3 Openbaarmaking van de door de Opdrachtgever ontwikkelde producten, vindt niet plaats zonder

voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever.

7.4 Gegevens die in het traject Wijzer Werven beschikbaar komen, worden vertrouwelijk behandeld.

 

8. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

8.1 De door de Opdrachtgever verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van Wijzer Werven. De gegevens worden gebruikt voor een verantwoord klantbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering.

8.2 Adresgegevens van de Opdrachtgever kunnen door Wijzer Werven worden gebruikt voor het toesturen van informatie over activiteiten van Wijzer Werven en/of samenwerkingspartners.

8.3 De Opdrachtgever heeft het recht op toegang en verbetering van de eigen gegevens. Als de Opdrachtgever geen informatie meer wil ontvangen, kan dat schriftelijk gemeld worden aan Wijzer Werven.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Wijzer Werven is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in het aangeboden trainings- en coachingsmateriaal.

9.2 De diensten van Wijzer Werven worden naar eer en geweten zo goed mogelijk verricht. Mocht er desondanks sprake zijn van onjuistheid of ontoereikendheid van de diensten dan is Wijzer Werven niet aansprakelijk voor schade die uit welke oorzaak dan ook voor de Opdrachtgever ontstaat in verband met training en coaching, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Wijzer Werven.

9.3 Indien Wijzer Werven aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de waarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade.

9.4 De Opdrachtgever vrijwaart Wijzer Werven en haar medewerkers voor vorderingen van derden vanwege schade die veroorzaakt is als gevolg van de diensten van Wijze Werven, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Wijzer Werven.

9.5 Wijzer Werven zal haar werkzaamheden naar beste weten en inzicht verrichten overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

 

10. KLACHTENPROCEDURE

Uitingen van ongenoegen aan Wijzer Werven over de wijze waarop Wijzer Werven zich in een bepaalde situatie –gerelateerd aan de uit te voeren werkzaamheden- heeft gedragen danwel diensten heeft geleverd worden behandeld volgens een separaat klachtenreglement.

 

11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

11.1 Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

11.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Versie: maart 2018

Copyright: Wijzer Werven