Profielschets Raad van Toezicht / Bestuurder

18.10.2016

2016-10-18

Een profielschets bevat alle aspecten van de functie en maakt duidelijk aan welke eisen het nieuwe lid moet voldoen. Een profiel wat vervolgens regelmatig getoetst wordt aan maatschappelijke ontwikkelingen en strategische veranderingen. Het opstellen van een helder en inhoudelijke profielschets is van cruciaal belang wanneer u op zoek gaat naar een lid voor de Raad van Toezicht.

 Een profielschets bevat de volgende onderwerpen:

 • Schets van de organisatie
 • Eisen ten aanzien van de samenstelling
 • Functie-eisen met competenties
 • Taken
 • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Doelen
 • Vergaderfrequentie / gemiddelde tijdsinzet
 • Datum van opstellen / verwijzing naar de statuten d.d.

In een competentieprofiel worden de taken en verantwoordelijkheden uit het de profielschets vertaald naar een lijst van vereiste competenties. Voorbeelden van competenties zijn aanpassingsvermogen, accuratesse, besluitvaardigheid, betrokkenheid, creativiteit, flexibiliteit, initiatief nemen, klantgerichtheid, onafhankelijkheid, overtuigingskracht, resultaatgerichtheid, toekomstvisie en zelfinzicht, maar ook het vermogen om te anticiperen, samen te werken en (zichzelf en anderen) te motiveren.

De profielschets met competenties zijn tezamen een toetssteen voor de sollicitatiegesprekken.

Hieronder een voorbeeld van de samenstelling en functie-eisen.

De volgende eisen ten aan zien van de samenstelling van de Raad van Toezicht worden gesteld:

ten aanzien bestuur als geheel:

 • bestaande uit tenminste x leden
 • tenminste x% vrouwelijk
 • tenminste x% jonger dan 40 jaar
 • tenminste x% afkomstig uit vestigingsplaats
 • tenminste x% werkt in werkveld van de organisatie
 • tenminste x% beschikt over groot zakelijk netwerk

 ten aanzien van alle leden afzonderlijk:

 • affiniteit met het inhoudelijke doel van de instelling
 • sparringpartner zijn voor de directeur
 • heeft toegang tot relevante netwerken van de Stichting en stelt deze open voor de organisatie

ten aanzien van enkele leden:

 • tenminste twee leden met deskundigheid en netwerk op inhoudelijk terrein
 • tenminste twee leden met ervaring als fondsenwerver/sponsorbegeleider
 • tenminste twee leden met ervaring als werkgever/manager

Vertaling van eisen in huidige bezetting Raad van Toezicht:

1 2 3 Vacature vacature Totaal
Vrouw
Man
< 40 jaar
Woonachtig of werk in stad / regio
Deskundigheid inhoudelijk
Zakelijk netwerk
Affiniteit vakgebied
Kennis fondsenwerving
Ervaring als werkgever
Sparringpartner directeur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De omvang van de Raad dient zodanig te zijn dat de Raad in haar geheel en de eventuele commissies van de Raad afzonderlijk, effectief en verantwoord hun taken kunnen vervullen en dat voor ieder individueel lid van de Raad de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.

Bij de samenstelling van de Raad dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met hetgeen in de Statuten/Reglementen is bepaald.

Functie-eisen Raad 

Algemene functie-eisen

 • Globale financiële kennis
 • Benoembare deskundigheid / expertise
 • Interesse in ontwikkelingen
 • Inzetbaar als fondsenwerver
 • Stelt relevant netwerk ter beschikking
 • Betrouwbaar
 • Integer
 • Onafhankelijk
 • Kritisch
 • Verantwoordelijk
 • Functioneren in team
 • Om toelichting durven vragen
 • Strategische competenties

Specifieke functie-eisen voor individuele bestuursleden

Specifiek voorzitter

 • Kennis van de organisatie
 • Goed vergaderingen leiden
 • Kan samenvatten
 • Onderhandelingsvaardigheden
 • Kan delegeren
 • Kan problemen signaleren
 • Heeft zakelijk inzicht
 • Kan belangen dienen
 • Bestuurlijke ervaring

Specifiek penningmeester

 • Kennis van economische verschijnselen
 • Boekhoudkundig onderlegd
 • Inschatten financiële risico’s
 • Visie op lange termijn beleid
 • Beheren
 • Administreren
 • Verslagleggen
 • Affiniteit met de organisatie en kennis van de organisatie

Specifiek secretaris

 • Kennis van de organisatie
 • Kennis van administreren, notuleren en archiveren
 • Planning
 • Geheugen van de stichting
 • Beleidsontwikkeling (coördinatie)
 • Bewaakt de strategische uitgangspunten
 • Kennis van personeelsbeleid

Specifiek inhoudelijke deskundige

 • Kennis van de organisatie
 • Kennis van ontwikkelingen binnen de muziekwereld
 • Bekend (autoriteit) in de muziekwereld
 • Ervaring met grote events

Een lid van de Raad kan ten aanzien van meerdere van de hiervoor genoemde onderwerpen deskundigheid hebben of over ervaring beschikken.

674